Štatút súťaže

 

„Ja a moje zelené JA“

 

Preambula

 

Tento štatút je jediným záväzným dokumentom upravujúcim pravidlá súťaže „Ja  a moje zelené JA“ tak, aby podmienky tejto súťaže boli presne a zrozumiteľne určené  (ďalej ako „štatút“). 

 

Skrátené verzie a výňatky tohto štatútu určené na reklamné a propagačné účely sú výlučne informatívneho charakteru a nezaväzujú vyhlasovateľa súťaže. Právne záväzné pravidlá súťaže sú k dispozícií v miestach konania súťaže a na webovej stránke vyhlasovateľa súťaže. Originál štatútu je uložený v sídle vyhlasovateľa súťaže.

 

Článok I.

Účel súťaže

 

 1. Účelom súťaže „Ja a moje zelené JA“ je súťažnou formou priblížiť súťažiacim ekologický prístup k riešeniu aktuálnych spoločenských tém.
 2. Súťaž nie je hazardnou hrou podľa zákona č. 30/2019 Z.z.; platby za zrealizované nákupy na účely zapojenia sa do súťaže sa nepovažujú za vklad podľa zákona č. 30/2019 Z.z.

 

Článok II.

Vyhlasovateľ, organizátor a zmluvní partneri súťaže

 

 1. Vyhlasovateľom a organizátorom súťaže je: Slovenský olympijský a športový výbor, so sídlom Kukučínova 991/26, 838 08 Bratislava-Nové Mesto, IČO: 30 811 082, združenie zapísané v registri občianskych zdužení vedenom Ministerstvom vnútra, registračné číslo VVS/1-900/90-7417 (ďalej ako „vyhlasovateľ“).
 2. Partnermi súťaže sú Slovenský plynárenský priemysel, a.s., so sídlom Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava, IČO: 35 815 256, spoločnosť zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel Sa, vložka č. 2749/B a EkoFond, n.f., so sídlom Mlynské nivy 4924/44A, 821 09 Bratislava-Ružinov, IČO: 37 924 770, neinvestičný fond zapísaný v registri neinvestičných fondov vedenom Ministerstvom vnútra Slovenskej republiky, registračné číslo OVVS-397/181/2007-NF.
 3. Technickým realizátorom súťaže je spoločnosť RELATIONS CONSULTING, s. r. o., so sídlom Gercenova 2, 851 01 Bratislava – mestská časť Petržalka, IČO: 45 991 189, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel Sro, vložka č. 70014/B ktorej úlohou bude najmä telefonické alebo e-mailové kontaktovanie výhercov, overenie ich záujmu o výhru a získanie adresy, na ktorú má byť výhra odoslaná, ako aj ochrana osobných údajov a zriadenie a spravovanie webovej stránky mojezeleneja.sk.
 4. Výhradným distribučným partnerom knižiek a nálepiek v rámci súťaže je spoločnosť SLOVNAFT, a. s., so sídlom Vlčie hrdlo 1, 824 12 Bratislava, IČO: 31 322 832, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Sa, vložka č.: 426/B (ďalej ako „Slovnaft“).

 

Článok III.

Trvanie a miesto konania súťaže

 

 1. Predaj knižiek a nálepiek prebieha v období od 09.03.2020 do 30.04.2020, alebo do vypredania zásob. Súťaž prebieha v období od 09.03.2020 do 30.04.2020, vrátane (ďalej ako „obdobie trvania súťaže“); súťaž bude ukončená vyžrebovaním výhercov súťaže dňa 14.05.2020 a odovzdaním cien.
 2. Predaj nálepkovej knihy s názvom „Ja a moje zelené JA“ a nálepiek do tejto knihy bude prebiehať na všetkých čerpacích staniciach Slovnaft na území Slovenskej republiky (ďalej len „miesta predaja“)

 

Článok IV.

Osoby oprávnené zúčastniť sa súťaže

 

 1. Súťaže sa môže zúčastniť každá fyzická osoba, s trvalým pobytom na území Slovenskej republiky, ktorá sa zapojí do súťaže v súlade s jej pravidlami a týmto štatútom (ďalej ako „účastník súťaže“ alebo „súťažiaci“). Osoby mladšie ako 18 rokov, ktoré sa do súťaže zapoja musia byť zastúpené svojím zákonným zástupcom, ktorý za neplnoletého súťažiaceho vykonáva všetky relevantné právne úkony, súhlasy a vyhlásenia.
 2. Každý súťažiaci, ktorý sa do súťaže zapojí, dáva vyhlasovateľovi svojou účasťou v súťaži súhlas s pravidlami a podmienkami súťaže bez výhrad.
 3. Zo súťaže sú vylúčené osoby pracovno-právnom alebo obdobnom právnom vzťahu k vyhlasovateľovi súťaže (napr. štatutárny orgán) alebo im blízke osoby v zmysle § 116 Občianskeho zákonníka. V prípade, ak sa výhercom súťaže stane takáto osoba a vyhlasovateľ sa o tejto skutočnosti pri vynaložení primeranej starostlivosti dozvie, výhra v súťaži jej nebude odovzdaná.
 4. Zo súťaže bude tiež vylúčená každá osoba, ktorá sa do nej zapojila v rozpore s pravidlami tohto štatútu, dobrými mravmi alebo platnými právnymi predpismi. O vylúčení účastníka súťaže rozhoduje vyhlasovateľ. Na vylúčenú osobu sa hľadí, akoby sa súťaže nebola zúčastnila. Ak skutočnosť zakladajúca vylúčenie účastníka súťaže zo súťaže sa stane známou až po prevzatí výhry vylúčenou osobou, vylúčená osoba je povinná výhru vyhlasovateľovi bezodkladne vrátiť.

 

Článok V.

Pravidlá súťaže

 

 1. Účastník súťaže sa môže do súťaže zapojiť tak, že počas obdobia trvania súťaže si zakúpi na ktoromkoľvek mieste predaja nálepkovú knižku „Ja a moje zelené JA“ v hodnote 4,99 EUR s DPH alebo za hodnotu 580 bodov z BONUS karty Slovnaft a doplatku 0,05 EUR s DPH, ktorá obsahuje miesto pre 100 kusov rôznych nálepiek, ktoré je potrebné do nálepkovej knižky „Ja a moje zelené JA“ nalepiť. Po úplnom zaplnení každej strany nálepkovej knižky označenej QR kódom nálepkami, si súťažiaci odomkne pomocou mobilného telefónu bonusový obsah na stránke mojezeleneja.sk. Pre zapojenie do súťaže sa vyžaduje odomknutie všetkých 10-tich interaktívnych strán nálepkovej knižky a súčasne vyplnenie celej nálepkovej knižky všetkými 100 kusmi nálepiek.
 2. Ak účastník súťaže počas obdobia trvania súťaže zrealizuje akýkoľvek nákup na ktoromkoľvek mieste predaja v hodnote aspoň 10,- EUR, získa jedno balenie nálepiek „Ja a moje zelené JA“. Uvedené neplatí pre nákupy uskutočnené prostredníctvom palivových kariet akceptovaných v sieti čerpacích staníc spoločnosti Slovnaft (tzn. pri platbe prostredníctvom palivových kariet sa nálepky nevydávajú), s výnimkou darčekových palivových MOL Group GIFT kariet spoločnosti SLOVNAFT, a.s. a zamestnaneckých palivových MOL Group GOLD kariet EUROPE EMPLOYEE spoločnosti SLOVNAFT, a.s.. V jednom balení sa nachádza 5 kusov nálepiek. Balenie nálepiek je možné si tiež dokúpiť na ktoromkoľvek mieste predaja za sumu 1,- EUR s DPH za jedno balenie.
 3. Súťažiaci, ktorý sa po registrácii na stránke mojezeleneja.sk, v jej bonusovom obsahu zapojí aspoň jedenkrát do kvízu a odpovie na všetkých osem položených otázok správne, si šancu na výhru v súťaži zdvojnásobí.
 4. Vyhlasovateľ súťaže upozorňuje, že počet vydaných nálepkových knižiek a balení nálepiek je určený vopred a nebude sa v priebehu súťaže dopĺňať.
 5. Každý súťažiaci sa do súťaže môže zapojiť iba s jednou nálepkovou knižkou.

 

Článok VI.

Žrebovanie, kontaktovanie výhercov, odovzdanie cien

 

 1. Výhercovia cien budú vyžrebovaní náhodným výberom z databázy účastníkov súťaže, ktorí sa platne zapojili do súťaže a splnili podmienky súťaže (ďalej ako „výhercovia“).
 2. Vyžrebovaných bude 10 výhercov a 10 náhradníkov. V prípade, ak výherca nebude spĺňať podmienky súťaže, výhru získa náhradník podľa poradia, v akom bol náhradník vyžrebovaný. Jeden účastník súťaže môže vyhrať len jednu výhru, pričom v prípade, ak by jeden účastník súťaže bol vyžrebovaný dva alebo viackrát, prípadne by výhru získať nemohol z dôvodu porušenia tohto štatútu, výhra pripadne náhradníkovi.
 3. Žrebovanie sa uskutoční dňa 05.2020 (ďalej len „deň žrebovania“).
 4. Výherca súťaže bude o svojej výhre oboznámený telefonicky na telefónnom čísle alebo e-mailom, ktoré poskytol pre účely súťaže, a to najneskôr do 10 pracovných dní odo dňa žrebovania. Súťažiaci, ktorí nezískali výhru, nebudú nijako vyrozumení.
 5. Výherca berie na vedomie, že môže byť organizátorom súťaže alebo sprostredkovateľom súťaže požiadaný pred odovzdaním výhry na predloženie nálepkovej knižky „Ja a moje zelené JA“, ktorá musí byť riadne vyplnená, teda musí obsahovať všetkých 100 kusov nálepiek. Ak tak výherca neurobí, organizátor súťaže si vyhradzuje právo mu výhru z dôvodu nesplnenia podmienok súťaže neodovzdať.
 6. Ak sa výherca súťaže v súlade s predchádzajúcimi odsekmi neprihlási o výhru, vyhlasovateľovi sa nepodarí výhercu kontaktovať, výherca výhru odmietne, vzdá sa výhry, výhru si neprevezme najneskôr do 5 pracovných dní, bude zo súťaže vylúčený alebo mu z iného dôvodu nebude priznaný nárok na výhru v súlade s týmto štatútom, jeho nárok na výhru týmto zaniká a na jeho miesto nastupuje náhradník podľa poradia, v akom bol náhradník vyžrebovaný. Na náhradníka sa primerane uplatnia ustanovenia tohto štatútu týkajúce sa výhercu súťaže. Výhra zostáva vyhlasovateľovi, ak výhru nenadobudol vyžrebovaný výherca súťaže ani žiaden z náhradníkov.
 7. Konečné výsledky súťaže oznamuje vyhlasovateľ súťaže na webovej stránke mojezeleneja.sk a to do 10 dní od žrebovania. Výhru odovzdá vyhlasovateľ súťaže alebo sprostredkovateľ výhercovi najneskôr do 30 dní odo dňa vyhlásenia výsledkov súťaže. Spôsob a miesto vyhlásenia výsledkov a odovzdania výhry určuje vyhlasovateľ súťaže.
 8. Nebezpečenstvo škody na výhrach prechádza na výhercu okamihom ich prevzatia. Vyhlasovateľ súťaže zodpovedá za právne vady výhry. Vyhlasovateľ súťaže nenesie žiadnu zodpovednosť za vady predmetov výhier iní ako právne vady a prípadné škody v súvislosti s užívaním výhier.
 9. Vyhlasovateľ má právo výhru v súťaži výhercovi súťaže neodovzdať alebo požadovať jej vrátenie v prípade, ak sa zistí, že výherca súťaže nesplnil podmienky súťaže alebo všetky podmienky na odovzdanie výhry alebo porušil niektoré z ustanovení tohto štatútu.

 

Článok VII.

Výhry

 

 1. Výhry v súťaži sú nasledovné: 10 x elektrobicykel zn. CUBE REACTION HYBRID PRO 500 vo veľkosti 27,5" kolesá: 13,5 a 15", každý v hodnote 2.399,- EUR s DPH.
 2. Namiesto výhry nie je možné poskytnúť peňažnú alebo nepeňažnú náhradu ani iné plnenie. Výhra je neprenosná.
 3. Výhry zo súťaže sú predmetom dane z príjmov fyzických osôb v zmysle zákona č. 595/2003 Z.z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov (ďalej ako „ZDP“). Výherca berie na vedomie, že výhru je potrebné zdaniť v súlade so zákonom č. 595/2003 Z.z. a zaplatiť poistné na zdravotné poistenie v súlade so zákonom č. 580/2004 Z.z.
 4. Výherca podpisom preberacieho protokolu vyjadruje súhlas s prevzatím výhry.
 5. Vyhlasovateľ súťaže nehradí súťažiacim žiadne náklady, ktoré im vzniknú v súvislosti s ich účasťou v súťaži, resp. v súvislosti s výhrou v súťaži.

 

Článok VIII.

Dane a odvodové povinnosti

 

 1. Výherca berie na vedomie, že vyhlasovateľ súťaže nezodpovedá za daňové a odvodové povinnosti, ktoré výhercovi vyplývajú alebo súvisia s výhrou podľa príslušných daňových zákonov alebo zákonov o zdravotnom resp. sociálnom poistení.

 

Článok IX.

Burza nálepiek

 

 1. Počas súťaže bude na webovej stránke www.mojezeleneja.sk prístupná možnosť burzy nálepiek „Ja a moje zelené JA“. Burza bude sprístupnená tým účastníkom súťaže, ktorí sa na webovej stránke www.mojezeleneja.sk zaregistrujú na základe vloženia svojej e-mailovej adresy a hesla. Po registrácii im bude sprístupnený vstup k časti „burza“, v ktorej môžu účastníci súťaže ponúkať na výmenu svoje nálepky alebo kontaktovať iných účastníkov súťaže za účelom výmeny alebo získania chýbajúcej nálepky tak, aby kompletne vyplnili nálepkovú knižku.
 2. Účastník súťaže uvedie do vyhľadávania v zozname nálepiek, ktorú nálepku hľadá a miesto svojho pobytu v rozsahu mesto alebo obec a klikne na „vyhľadať“. Účastníkovi súťaže sa zobrazia takí účastníci súťaže, ktorí ponúkajú ním hľadané nálepky, ktorí budú zoradení podľa toho, kto býva k danému účastníkovi súťaže najbližšie. Účastník súťaže si niekoho z nich vyberie a klikne na „kontaktuj“.
 3. Ak má účastník súťaže nálepky navyše, môže ich vpísať do prázdneho poľa v zozname nálepiek a to tak, že uvedie názov alebo číslo nálepky a miesto svojho pobytu v rozsahu mesto alebo obec a klikne na „pridať novú nálepku“. Ponuka účastníka súťaže sa objaví v zozname nálepiek. Ak niektorý z účastníkov súťaže prejaví záujem o ponúkanú nálepku, upozornenie príde účastníkovi súťaže e-mailom. Ponuka účastníka ostáva v burze jeden týždeň.

 

Článok X.

Ochrana osobných údajov

 

 1. K spracúvaniu osobných údajov dochádza na základe Článku 6 ods. 1 písm. b) Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES za účelom vyhodnotenia súťaže, komunikácie s výhercom, doručenia výhier výhercovi.
 2. Na bezpečné spracúvanie osobných údajov a súlad spracúvania s Nariadením Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov (ďalej len „nariadenie“) a zákonom o ochrane osobných údajov dohliada zodpovedná osoba, na ktorú sa v prípade uplatnenia svojich práv môžete obrátiť:
  kontaktné údaje zodpovednej osoby: RELATIONS CONSULTING, s. r. o.
  e-mail: info@relations.sk
  korešpondenčná adresa: Gercenova 2, 851 01 Bratislava – mestská časť Petržalka
 1. Vaše práva podľa Nariadenia a zákona o ochrane osobných údajov
 2. Právo na prístup : Máte právo na poskytnutie kópie osobných údajov, ktoré o vás máme k dispozícii, ako aj na informácie o tom, ako vaše osobné údaje používame. Vo väčšine prípadov vám budú vaše osobné údaje poskytnuté v písomnej listinnej forme, pokiaľ nepožadujete iný spôsob ich poskytnutia. Ak ste o poskytnutie týchto informácií požiadali elektronickými prostriedkami, budú vám poskytnuté elektronicky, ak to bude technicky možné.
 3. Právo na opravu : Prijímame primerané opatrenia, aby sme zabezpečili presnosť, úplnosť a aktuálnosť informácií, ktoré o vás máme k dispozícii. Ak si myslíte, že údaje, ktorými disponujeme sú nepresné, neúplné alebo neaktuálne, prosím, neváhajte nás požiadať, aby sme tieto informácie upravili, aktualizovali alebo doplnili.
 • Právo na vymazanie : Máte právo nás požiadať o vymazanie vašich osobných údajov, napríklad v prípade, ak osobné údaje, ktoré sme o vás získali, už viac nie sú potrebné na naplnenie pôvodného účelu spracúvania. Vaše právo je však potrebné posúdiť z pohľadu všetkých relevantných okolností. Napríklad, môžeme mať určité právne a regulačné povinnosti, čo znamená, že nebudeme môcť vašej žiadosti vyhovieť.
 1. Právo na obmedzenie spracúvania : Za určitých okolností ste oprávnení nás požiadať, aby sme prestali používať vaše osobné údaje. Ide napríklad o prípady, keď si myslíte, že osobné údaje, ktoré o vás máme, môžu byť nepresné alebo keď si myslíte, že už vaše osobné údaje nepotrebujeme využívať.
 2. Právo na prenosnosť údajov : Za určitých okolností máte právo požiadať nás o prenos osobných údajov, ktoré ste nám poskytli, na inú tretiu stranu podľa vášho výberu. Právo na prenosnosť sa však týka len osobných údajov, ktoré sme od vás získali na základe súhlasu alebo na základe zmluvy, ktorej ste jednou zo zmluvných strán.
 3. Právo namietať : Máte právo namietať voči spracúvaniu údajov, ktoré je založené na našich legitímnych oprávnených záujmoch. V prípade, ak nemáme presvedčivý legitímny oprávnený dôvod na spracúvanie a vy podáte námietku, nebudeme vaše osobné údaje ďalej spracúvať.
 • Právo podať sťažnosť : Ak chcete podať sťažnosť na spôsob, akým sú vaše osobné údaje spracúvané, vrátane uplatnenia vyššie uvedených práv, môžete sa obrátiť na našu Zodpovednú osobu. Všetky vaše podnety a sťažnosti riadne preveríme.

Ak nie ste spokojní s našou odpoveďou, alebo sa domnievate, že vaše osobné údaje spracúvame nespravodlivo alebo nezákonne, môžete podať sťažnosť na dozorný orgán, ktorým je Úrad na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky, https://dataprotection.gov.sk, Hraničná 12, 820 07 Bratislava 27; tel. číslo: +421 2 3231 3214; e-mail: statny.dozor@pdp.gov.sk.

V prípade akýchkoľvek otázok, týkajúcich sa spracúvania vašich osobných údajov, môžete technického realizátora súťaže kontaktovať prostredníctvom zodpovednej osoby. Zmeny týkajúce sa podmienok spracúvania a ochrany osobných údajov sú zverejnené na našom webovom sídle formou aktualizácie tohto štatútu. Týmto spôsobom zabezpečíme, aby ste vždy mali k dispozícii aktuálne informácie o tom, za akých podmienok spracúvame vaše osobné údaje.

INFORMÁCIE POSKYTNUTÉ DOTKNUTEJ OSOBE

Dotknutá osoba : každá fyzická osoba, ktorá sa registrovala do súťaže „Ja a moje zelené ja“.

Vyhlasovateľ a organizátor : Slovenský olympijský a športový výbor, so sídlom Kukučínova 26, 031 03 Bratislava, IČO: 30 811 082.

Technický realizátor súťaže : spoločnosť RELATIONS CONSULTING, s. r. o.

Účel spracúvania osobných údajov: vyhodnotenie súťaže, komunikácia s výhercami a doručenie výhier výhercom.

Zoznam osobných údajov: Osobné údaje sa zverejňujú najmä na webovej stránke www.mojezelenaja.sk a to v rozsahu meno, priezvisko a miesto pobytu výhercu (v rozsahu mesto alebo obec), prípadne jeho zákonných zástupcov. Osobné údaje, ktoré sa nezverejňujú na webovej stránke, avšak môžu byť vyhlasovateľom súťaže spracovávané: číslo BONUS karty Slovnaft, e-mailová adresa, telefónne číslo a adresa trvalého pobytu.

 

Článok XI.

Záverečné ustanovenia

 

 1. Tento štatút nadobúda platnosť dňom podpisu vyhlasovateľa a účinnosť dňom jeho zverejnenia na webovej stránke vyhlasovateľa www.mojezeleneja.sk. Každý, kto preukáže právny záujem, je oprávnený nahliadnuť do originálu tohto štatútu v sídle vyhlasovateľa.
 2. Ustanovenia tohto štatútu je možné jednostranne meniť a dopĺňať zo strany vyhlasovateľa jednostranným vyhlásením, pričom každá jednotlivá zmena alebo doplnenie je účinné okamihom zverejnenia spôsobom podľa bodu 1. tohto článku.
 3. V prípade rozporu ustanovení tohto štatútu s akýmkoľvek reklamným, propagačným alebo iným materiálom obdobnej povahy a určenia alebo iným oznámením vyhlasovateľa vo všetkých týchto prípadoch týkajúcich sa súťaže, majú vždy prednosť ustanovenia tohto štatútu.
 4. Osoby zapájajúce sa do súťaže vyjadrujú svoj bezvýhradný a bezpodmienečný súhlas s obsahom tohto štatútu.
 5. Na zaradenie do súťaže ani na výhru nie je právny nárok. Výhru z tejto súťaže nie je možné v zmysle § 845 Občianskeho zákonníka súdne vymáhať ani žiadať inú protihodnotu alebo náhradu finančnej alebo nefinančnej povahy. Výmena výhry za akékoľvek peňažné alebo nepeňažné plnenie je vylúčená. Výherca súťaže nemôže právo na výhru previesť na tretiu osobu.
 6. Vyhlasovateľ si vyhradzuje právo túto súťaž odvolať, prerušiť, odložiť alebo ukončiť bez vyhlásenia výhercu alebo odovzdania výhry.

 

 

V Bratislave dňa 09.03.2020

 

 

Dodatok č. 1

k

Štatútu súťaže „Ja a moje zelené ja“

zo dňa 09.03.2020

(ďalej len „Štatút súťaže“)

 

Vyhlasovateľ súťaže:

Slovenský olympijský a športový výbor
so sídlom Kukučínova 991/26, 838 08 Bratislava-Nové Mesto
IČO: 30 811 082
združenie zapísané v registri občianskych zdužení vedenom Ministerstvom vnútra, registračné číslo VVS/1-900/90-7417           

týmto v súlade s ust. Článku XI. ods. 2 Štatútu súťaže, mení Štatút súťaže nasledovne:

 

Článok V ods. 2 Štatútu súťaže sa mení a dopĺňa nasledovne:

 

 1. „Ak účastník súťaže počas obdobia trvania súťaže zrealizuje akýkoľvek nákup na ktoromkoľvek mieste predaja, získa za každých 10,- EUR takéhoto nákupu jedno balenie nálepiek „Ja a moje zelené JA“. (Ak napríklad účastník súťaže počas trvania súťaže zrealizuje akýkoľvek nákup na ktoromkoľvek mieste predaja napr. v hodnote 50,- EUR, získa päť balení nálepiek.) Uvedené neplatí pre nákupy uskutočnené prostredníctvom palivových kariet akceptovaných v sieti čerpacích staníc spoločnosti Slovnaft (tzn. pri platbe prostredníctvom palivových kariet sa nálepky nevydávajú), s výnimkou darčekových palivových MOL Group GIFT kariet spoločnosti SLOVNAFT, a.s. a zamestnaneckých palivových MOL Group GOLD kariet EUROPE EMPLOYEE spoločnosti SLOVNAFT, a.s.. V jednom balení sa nachádza 5 kusov nálepiek. Balenie nálepiek je možné si tiež dokúpiť na ktoromkoľvek mieste predaja za sumu 1,- EUR s DPH za jedno balenie.“

 

Ostatné Články Štatútu súťaže zo dňa 09.03.2020 zostávajú bez zmeny, v pôvodnom znení.

 

 

V Bratislave, dňa 12.03.2020

 

 

Dodatok č. 2

k

Štatútu súťaže „Ja a moje zelené ja“

zo dňa 09.03.2020

(ďalej len „Štatút súťaže“)

 

Vyhlasovateľ súťaže:

Slovenský olympijský a športový výbor
so sídlom Kukučínova 991/26, 838 08 Bratislava-Nové Mesto
IČO: 30 811 082
združenie zapísané v registri občianskych zdužení vedenom Ministerstvom vnútra, registračné číslo VVS/1-900/90-7417           

týmto v súlade s ust. Článku XI. ods. 2 Štatútu súťaže, mení Štatút súťaže nasledovne:

 

Článok II ods. 1 Štatútu súťaže sa mení a dopĺňa nasledovne:

„Vyhlasovateľom  súťaže je Slovenský olympijský a športový výbor, so sídlom Kukučínova 991/26, 838 08 Bratislava-Nové Mesto, IČO: 30 811 082, združenie zapísané v registri občianskych združení vedenom Ministerstvom vnútra, registračné číslo VVS/1-900/90-7417 (ďalej ako „vyhlasovateľ “) a organizátorom súťaže je obchodná spoločnosť Slovenská olympijská marketingová, a.s., so sídlom Kukučínova ul. č. 26, 831 03 Bratislava, IČO: 35 801 549, zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, odd.: Sa, vl.č.: 2611/B, ktorá je 100%-tnou dcérskou spoločnosťou Slovenského olympijského a športového výboru (ďalej ako „organizátor“).“

 

Článok X Štatútu súťaže sa po ods. 3 bodu vii. mení a dopĺňa nasledovne: 

„V prípade akýchkoľvek otázok, týkajúcich sa spracúvania vašich osobných údajov, môžete technického realizátora súťaže kontaktovať prostredníctvom zodpovednej osoby. Zmeny týkajúce sa podmienok spracúvania a ochrany osobných údajov sú zverejnené na našom webovom sídle formou aktualizácie tohto štatútu. Týmto spôsobom zabezpečíme, aby ste vždy mali k dispozícii aktuálne informácie o tom, za akých podmienok spracúvame vaše osobné údaje.

INFORMÁCIE POSKYTNUTÉ DOTKNUTEJ OSOBE

Dotknutá osoba : každá fyzická osoba, ktorá sa registrovala do súťaže „Ja a moje zelené ja“.
Vyhlasovateľ : Slovenský olympijský a športový výbor, so sídlom Kukučínova 26, 031 03 Bratislava, IČO: 30 811 082.
Organizátor : Slovenská olympijská marketingová, a.s., so sídlom Kukučínova ul. č. 26, 831 03 Bratislava, IČO: 35 801 549, zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, odd.: Sa, vl.č.: 2611/B.
Technický realizátor súťaže : RELATIONS CONSULTING, s. r. o., so sídlom Gercenova 2, Bratislava - mestská časť Petržalka, IČO: 45 991 189, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, odd.: Sro, vl.č.: 70014/B.
Účel spracúvania osobných údajov: vyhodnotenie súťaže, komunikácia s výhercami a doručenie výhier výhercom.

Zoznam osobných údajov: Osobné údaje sa zverejňujú najmä na webovej stránke www.mojezelenaja.sk a to v rozsahu meno, priezvisko a miesto pobytu výhercu (v rozsahu mesto alebo obec), prípadne jeho zákonných zástupcov. Osobné údaje, ktoré sa nezverejňujú na webovej stránke, avšak môžu byť vyhlasovateľom súťaže spracovávané: číslo BONUS karty Slovnaft, e-mailová adresa, telefónne číslo a adresa trvalého pobytu.“ 

Ostatné Články Štatútu súťaže zostávajú bez zmeny, v znení Štatútu zo dňa 09.03.2020 a Dodatku č. 1 k štatútu, zo dňa 12.03.2020

 

V Bratislave, dňa 24.03.2020

 

 

Dodatok č. 3

k

Štatútu súťaže „Ja a moje zelené ja“

zo dňa 09.03.2020

(ďalej len „Štatút súťaže“)

 

Vyhlasovateľ súťaže:

 

Slovenský olympijský a športový výbor
so sídlom Kukučínova 991/26, 838 08 Bratislava-Nové Mesto
IČO: 30 811 082
združenie zapísané v registri občianskych zdužení vedenom Ministerstvom vnútra, registračné číslo VVS/1-900/90-7417           

týmto v súlade s ust. Článku XI. ods. 2 Štatútu súťaže, mení Štatút súťaže nasledovne:

 

Článok III ods. 1 Štatútu súťaže sa mení nasledovne:

„1. Predaj knižiek a nálepiek prebieha v období od 09.03.2020 do 31.05.2020, vrátane (ďalej ako „obdobie trvania súťaže“); súťaž bude ukončená vyžrebovaním výhercov súťaže dňa 15.06.2020 a odovzdaním cien.“

 

Článok V ods. 1 a 2 Štatútu súťaže sa mení nasledovne:

„1. Účastník súťaže sa môže do súťaže zapojiť tak, že počas obdobia trvania súťaže zrealizuje akýkoľvek nákup na ktoromkoľvek mieste predaja v hodnote aspoň 10,- EUR, za ktorý získa zadarmo  nálepkovú knižku „Ja a moje zelené JA“ v hodnote 4,99 EUR s DPH a desať balení nálepiek „Ja a moje zelené JA“, každé balenie v hodnote 1,- EUR s DPH.  

„2. Nálepková knižka „Ja a moje zelené JA“ obsahuje miesto pre 100 kusov rôznych nálepiek, ktoré je potrebné do nálepkovej knižky nalepiť. Po úplnom zaplnení každej strany nálepkovej knižky označenej QR kódom nálepkami, si súťažiaci odomkne pomocou mobilného telefónu bonusový obsah na stránke www.mojezeleneja.sk. Pre zapojenie do súťaže sa vyžaduje odomknutie všetkých 10-tich interaktívnych strán nálepkovej knižky a súčasne vyplnenie celej nálepkovej knižky všetkými 100 kusmi nálepiek. Nálepkovú knižku je možné si tiež dokúpiť na ktoromkoľvek mieste predaja za sumu 4,99,- EUR s DPH.V jednom balení nálepiek „Ja a moje zelené JA“ sa nachádza 5 kusov nálepiek. Balenie nálepiek je možné si tiež dokúpiť na ktoromkoľvek mieste predaja za sumu 1,- EUR s DPH za jedno balenie.“

 

Článok VI ods. 3 a 7 Štatútu súťaže sa menia nasledovne:

„3. Žrebovanie sa uskutoční dňa 15.06.2020 (ďalej len „deň žrebovania“)“.

„7. Konečné výsledky súťaže oznamuje vyhlasovateľ súťaže na webovej stránke www.mojezeleneja.sk a to do 10 dní od dňa žrebovania. Výhru odovzdá vyhlasovateľ súťaže alebo sprostredkovateľ výhercovi najneskôr do 30 dní odo dňa vyhlásenia výsledkov súťaže, resp. do 30 dní od zrušenia mimoriadnej situácie vyhlásenej vládou Slovenskej republiky v súvislosti s ochorením COVID-19, podľa toho, ktorá udalosť nastane skôr. Spôsob a miesto vyhlásenia výsledkov a odovzdania výhry určuje vyhlasovateľ súťaže.“

Ostatné Články Štatútu súťaže zo dňa 09.03.2020 zostávajú bez zmeny, v pôvodnom znení.

 

V Bratislave, dňa 30.04.2020